Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
• Afleveradres: het adres waarop de bestelling wordt afgeleverd, dit kan het thuisadres van koper zijn of een ander adres naar zijn/ haar keuze. 
• Algemene Voorwaarden: de voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op alle online aanbieden, bestelling en overeenkomsten van de website release417.nl
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. De termijn van zeven dagen gaat in per datum ontvangst. 
• Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
• Release417©: brace ontwikkeld om RLS klachten te verlichten. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle online aanbieden, bestellingen en overeenkomsten van release417.nl, nader te noemen: “verkoper”. Op eerste verzoek van koper wordt een exemplaar van de Algemene Verkoopvoorwaarden toegezonden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden door koper op de site te raadplegen. 
2.2. Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, mits schriftelijk en in een uitzonderlijke situatie. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dergelijke uitzonderingssituatie onverminderd van toepassing. 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst met verkoper komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst komt slechts tot stand door acceptatie van de verkoper. 
3.2. Na acceptatie van de bestelling ontvangt de koper een bevestiging email op het aangegeven email-adres. De bevestiging bevat informatie over de bestelde artikelen, de totaalprijs en de eventuele verzendkosten. 
3.3. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren en eventueel de overeenkomst te ontbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd, dan deelt verkoper dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de koper. 

Artikel 4 - Prijzen, verzendkosten en betaling 
4.1. De vermelde prijzen op de website voor de aangeboden producten zijn altijd inclusief 21% BTW. 
4.2. Alle aanbieden op de website zijn vrijblijvend. Verkoper behoudt het recht de prijzen te wijzigen, ook in geval van een nabestelling. 
4.3. De kosten voor verzekering en verzending binnen Nederland komt voor rekening van verkoper. Voorverzending buiten Nederland brengt verkoper een bedrag ad € 15,00 in rekening per bestelling. 
4.4. De verzendkosten bij retournering van een product komen voor rekening van de verkoper. 
4.5. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt de koper op welke wijze betaling tot stand zal komen. Hierbij heeft de koper de keuze te betalen via IDeal of PayPal. Betaling geschiedt altijd vooraf en volledig. 

Artikel 5 - Levering
5.1. Levering geschiedt aan het huis van de koper, tenzij op de website ervoor is gekozen de bestelling op een ander afleveradres te laten leveren. 
5.2. Levering van de bestelling binnen en buiten Nederland is door verkoper uitbesteedt aan PostNL. Mocht verkoper hier om bepaalde redenen van afwijken, dan ontvangt de klant hier bericht van. De Algemene Voorwaarden van PostNL betreffende levering van producten zijn overeenkomstig van toepassing en kunnen op de website worden geraadpleegd. 
5.3. Levering van de bestelling buiten Nederland is door verkoper uitbesteedt aan Post NL. De bezorging in het buitenland vindt plaats op de daar gebruikelijke wijze. 
5.4. Verkoper verzendt de bestelling binnen 24 uur na de ontvangen betaling. De bestelling zal uiterlijk binnen 2 werkdagen, behoudens een enkele uitzondering, na betaling worden geleverd op het Afleveradres. 
5.5. Verkoper maakt bij verzending gebruik van de Track and Trace methode. De Track and Trace code wordt aan de koper via het opgegeven emailadres verstrekt. 
5.6. Mocht een artikel onverhoeds niet meer voorradig zijn, dan wordt koper binnen twee werkdagen hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft dan het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden. 
5.7. Levering in gedeelten, mits met inachtneming van de termijnen genoemd in art. 5.4., is toegestaan. 
5.8. Indien een bestelling vanwege een foutieve adressering niet kan worden afgeleverd, dan komen de extrakosten van dien voor rekening van de koper. 
5.9. Bestellingen zullen na 2 mislukte afleverpogingen bij het postkantoor of een servicepunt worden opgeslagen. Koper ontvangt een bericht waar de bestelling in de buurt kan worden opgehaald. 

Artikel 6 - Persoonsgegevens en privacy 
6.1. De koper is verplicht de juiste, nauwkeurige en actuele gegevens te verschaffen die van hem of haar worden verlangd bij het aanmelden of het plaatsen van een bestelling. 
6.2. Alle persoonsgegevens worden gebruikt ter afhandeling van een overeenkomst en zullen op geen enkele wijze aan derden verstrekt worden. 
6.3. Het emailadres van koper kan gebruikt worden om informatie over nieuwe artikelen en aanbiedingen van verkoper aan consument kenbaar te maken. Koper kan schriftelijk van deze mogelijkheid afzien. 

Artikel 7 - Bedenktijd en retourzendingen
 
7.1. Verkoper doet al het mogelijke om producten zo goed mogelijk te leveren. 
7.2. Mocht de koper desondanks niet tevreden zijn over het geleverde product, dan kan het product, met opgaaf van redenen, binnen zeven werkdagen worden geretourneerd naar: Diepenbrockstraat 6, 6162 EZ Geleen. 
7.3. De termijn als bedoeld in art. 7.2. gaat in op de dag na ontvangst van het product bij het Afleveradres of bij ontvangst door een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
7.4. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht als omschreven in art. 7.2., dan komen de kosten voor retournering voor rekening van de koper. 
7.5. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd indien de verpakking onbeschadigd is, het product niet gedragen en/ of gewassen is en nog voorzien is van alle labels. De verpakking en het product moeten in de originele staat worden teruggestuurd. 
7.6. Indien verkoper het product retour ontvangen heeft en de koper heeft voldaan aan de eisen van 7.5., dan zal verkoper er zorg voor dragen dat het aankoopbedrag binnen veertien dagen wordt terugbetaald. 

Artikel 8 - Retourneren bij geen resultaat 
8.1. De koper heeft de mogelijkheid om het product binnen drie weken na ontvangst te retourneren, indien het product geen resultaat oplevert. 
8.2. De verzendkosten komen in bij een retourmelding als bedoeld in art. 8.1. voor rekening van verkoper. 

Artikel 9 - Garanties 
9.1. Verkoper garandeert dat alle producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 
9.2. Koper heeft de verplichting te onderzoeken bij ontvangst, doch uiterlijk binnen de herroepingstermijn, of de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst zoals gesloten met verkoper. 
9.3. Indien de producten niet voldoen aan de garantie, dient de koper dit kenbaar te maken aan de verkoper. Verkoper zal de tekortkoming zo spoedig mogelijk oplossen. 
9.4. Indien de oplossing als genoemd in 9.3. niet voldoet aan de verwachting, dan kan de koper binnen de herroepingstermijn van zeven werkdagen de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag wordt binnen veertien dagen door verkoper terugbetaald. 
9.5. De te dezen genoemde garantie vervalt indien het product reeds gedragen en/of gewassen is, getracht is een gebrek te herstellen en / of wijzigingen aan te brengen. Eveneens vervalt de garantie indien de koper de instructies van verkoper niet heeft opgevolgd. 

Artikel 10 - Overmacht 
10.1. In geval van overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de bestelling op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan koper mede te delen en zonder dat verkoper gehouden is tot schadevergoeding, mits dit in het kader van de redelijkheid en billijkheid niet rechtvaardig zou zijn. 
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet kan worden toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
10.3. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht reeds voor een gedeelte aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde product afzonderlijk te factureren. De koper is verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde product geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 
11.1. De verkoper draagt de verantwoordelijkheid tot aan levering van het product. Na levering gaat het risico over op de consument. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
11.2. Gebruik van de producten van verkoper is op eigen risico van de koper. Bij medische klachten dient de koperzelf, voorafgaand aan het gebruik van het product, bij een deskundige te informeren of gebruik van het product mogelijk is in combinatie met zijn/ haar medische klachten. 
11.3. Verkoper draagt er zorg voor dat de afgeleverde bestelling aan de overeenkomst beantwoord. 
11.4. Iedere aansprakelijkheid van verkoper jegens koper is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan verkoper verschuldigd is. 
11.5. De verkoper sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aarde dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen of wordt afgenomen. De informatie en de afbeeldingen op de website zijn indicatief, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overschrijding van de levertermijn en/of het niet voorradig hebben van aangeboden, bestelde en / of betaalde producten. Release 417 B.V. Diepenbrockstraat 6, 6162 EZ Geleen 
11.7. De beperkingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden gelden niet indien de schade te wijten is aan grove schuld/opzet van verkoper of haar ondergeschikten. 

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten 
12.1. Door nakoming van de overeenkomst verkrijgt de koper slechts een niet exclusief gebruiksrecht. De levering van de bestelling strekt niet tot enige overdracht van intellectueel eigendom. 
12.2. Alle rechten van intellectueel eigendom ter zake van de producten die worden aangeboden op de website en die worden gebruikt ter voorbereiding van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de verkoper of diens leveranciers. 
12.3. Het maken van kopieën, aanpassingen, wijzigen van de foto’s en inhoud van de website in welke vorm en op welke manier dan ook is uitdrukkelijk verboden, mits met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. 
12.4. Door het plaatsen van de foto’s en inhoud op de website heeft de verkoper uitdrukkelijke toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook. 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
13.1. Het eigendom van de geleverde producten berust tot aan betaling van het verschuldigde bedrag volledig bij de verkoper. Indien de koopprijs is voldaan gaat het eigendom van rechtswege over naar de koper. 
13.2. De koper mag de producten, totdat het eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1. Op alle overeenkomsten met verkoper is het Nederlands recht van toepassing. 
14.2. De bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die tussen partijen ontstaan uit hoofde van de overeenkomst. 

Release417 B.V. 
Diepenbrockstraat 6, 6162 EZ Geleen 
Telefoon: +31 6 54298406 
E-mail: info@release417.nl 
BTW: 8566.03.648.B.01 
KvK: 66549639

RELEASE 417 B.V.

Diepenbrockstraat 6
6162 EZ Geleen
The Netherlands
T: +31 6 54298406
BTW: 8566.03.648.B.01
KvK: 66549639

Rust zonder medicatie

Release417© haalt onrust in de benen weg zonder medicatie, waardoor ook het milieu minder belast wordt door uitscheiding van afvalstoffen. De band is BSCI- en OEKO-TEX gecertificeerd en goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid. Er worden uitsluitend huidvriendelijke, kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt. De levensduur van het product hangt af van de intensiteit van het gebruik en de zorg waarmee het wordt gewassen.

U heeft een vraag?